โครงการสัมมนาอบรมผู้นำประชุมเชียร์และรับน้องใหม่

 เมื่อวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2560 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดโครงการสัมมนาอบรมผู้นำประชุมเชียร์และรับน้องใหม่  ณ กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ผู้นำวินัย ผู้นำเชียร์ ผู้นำลีดเดอร์ ผู้นำนันทนาการ ผู้นำพยาบาล และทีมงานสโมสรนิสิต  ได้นำรับความรู้และประสบการณ์ต่างๆ จากวิทยากร และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ต่างๆ กลับมาใช้ในการจัดกิจกรรมรวมนิสิตใหม่อย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งผู้นำทุกด้านได้ร่วมกันเขียนแผนกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเตรียมกิจกรรมรวมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 อย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพต่อไป

1
2
3
4
Next