อธิการบดีเข้าพบประชาคมคณะวิศวกรรมศาสตร์

 วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม EN617 อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาาสตร์ อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าพบประชาคมคณะวิศวกรรมศาสตร์