ตัวแทนจาก Universiti Telekom Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย และ DE LA SALLE UNIVERSITY-DASMARINAS ประเทศฟิลิปปินส์ เข้าหารือเรื่องการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรNext
1
2