ภาพบรรยากาศโครงการนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยวิจัย ประจำปี 2560

 วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยวิจัย ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุชกิจ ยะโสธรศรีกุล เข้าร่วมชมการนำเสนอผลการดำเนินการของหน่วยวิจัย ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์

1
2
Next