สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เข้าสัมภาษณ์ถ่ายทำ รายการ “รู้ค่าพลังงาน” และช่อง 9 รถจักรยานเติมอากาศเพื่อสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเทศบาลนครพิษณุโลก เนื่องจากปัจจุบันประชาชนป่วยด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้เป็นส่วนใหญ่ ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ และค่าใช้จ่ายในการเยียวยารักษาจึงได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนได้มาใส่ใจในการออกกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการสร้างสุขภาพแก่ประชาชน ประกอบด้วย การออกกำลังกาย อาหารปลอดภัย อารมณ์และ สุขภาพจิต อนามัยชุมชน และแอโรคยา ซึ่งให้เริ่มจากการจัดกิจกรรมออกกำลังกายเป็นเรื่องแรกและบูรณการ กับกิจกรรมอื่นๆที่จำเป็นในการสร้างสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ให้ภาครัฐสนับสนุนองค์ความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของประชนที่จะรวมใจแก้ปัญหาสุขภาพของตนเองบุคลากร นิสิตและชุมชน โดยมีเป้าหมายส่งเสริมให้คนไทยได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที ด้วยการออกกำลังกายแบบต่างๆ เช่น ปั่นจักรยาน วิ่ง ว่ายน้ำ เต้นแอโรบิค เป็นต้น 

การปั่นจักรยานเติมอากาศเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต อีกทั้งการปั่นจักรยานอยู่กับที่ ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จุดประกายและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน ประชาชนหรือผู้ที่พบเห็นทั่วไป ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน และมีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการจักรยานเติมอากาศขึ้น โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ออกแบบจักรยานเติมอากาศ เพื่อเป็นการออกกำลังกายอยู่กับที่และช่วยบำบัดน้ำให้คุณภาพน้ำดีขึ้นด้วย 

หลังจากนี้ จะเริ่มเก็บข้อมูลด้านความให้การสนใจของบุคลากร นิสิต ประชาชนและประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของ \'จักรยานเติมอากาศ\' และคุณภาพของน้ำ เพื่อพัฒนาขยายผลการผลิต และติดตั้งในคู คลอง ลำราง มหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 

ปั้มที่ติดไว้ด้านท้ายจักรยานนั้นเป็นประเภทปั้มลม โดยใช้วิธีการดูดอากาศจากภายนอกเข้าสู่ท่อลม นำส่งไปถึงหัวจ่ายอากาศที่อยู่ใต้ผิวน้ำ ข้อดีของการใช้ปั้มลม คือ สามารถอัดอากาศได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่หนักแรง และอัตราการเติมอากาศขึ้นอยู่กับความเร็วและระยะเวลาในการปั่น จุดสนใจของจักรยานเติมอากาศ สามารถติดตั้งเครื่องวัดแบบอิเลคทรอนิค เป็นตัวจับเวลา บอกระยะทางในการปั่น ความเร็วเฉลี่ยกิโลเมตรต่อชั่วโมง ความเร็วสูงสุด แคลลอรี่ ระยะทางรวม ซึ่งเป็นการสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้มาออกกำลังกายเป็นอย่างมาก