นิสิตปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับทุน พวอ. ที่มี

 นางสาวมานี จินดาการะเกด นิสิตปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งได้รับทุนวิจัยจาก โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีบริษัท อิฐภราดร จำกัด เป็นบริษัทอุตสาหกรรมที่ร่วมทุนวิจัย ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนา   ไบโอเซรามิกส์กำจัดสารเคมีปราบศัตรูพืชที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม” ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับทุน พวอ. ที่มี "ผลงานดีเด่น" ในงานประชุมวิชาการโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
โดยภายในงาน ผลงาน "ไบโอเซรามิกส์ สวนงามน้ำสะอาด" จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับความสนใจจากผู้ชมอย่างมาก และได้รับการเยี่ยมชมจาก ท่าน ศ.นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ คุณกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี (SCG) ซึ่งเป็นประธานในการจัดงาน พวอ.-สกว.


ในงานวิจัยนี้ เป็นการพัฒนานวัตกรรมไบโอเซรามิกส์ (การตรึงเซลล์แบคทีเรียบนเซรามิกส์) เพื่อใช้กำจัดสารเคมีปราบศัตรูพืชที่ปนเปื้อนในน้ำด้วยกลไกการกำจัดแบบผสมผสานกันระหว่างวิธีทางกายภาพเคมีร่วมกับทางชีวภาพ โดยมีบริษัท อิฐภราดร จำกัด เป็นผู้นำนวัตกรรมไบโอเซรามิกส์นี้ไปสู่เชิงพาณิชย์ต่อไป   โดยเป้าหมายหลักของงานวิจัยนี้เพื่อนำไบโอเซรามิกส์ไปใช้กำจัดสารมลพิษปนเปื้อนและเป็นวัสดุตกแต่งในบ่อน้ำของสวนสวยงามทั่วไป เนื่องจากสวนสวยงามทั่วไปมีการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชในการควบคุมวัชพืชและแมลงต่างๆ โดยงานวิจัยนี้จัดเป็นการวิจัยต้นน้ำในแง่การป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมี ณ แหล่งกำเนิด