ภาพบรรยากาศ พิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2560 วันที่ 29 กรกฎาคม 2560

ภาพบรรยากาศ พิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2560 วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 
ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ลานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช