ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สมัยที่ 40 ครั้งที่ 1/2560

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 มีการประชุม คณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่ 1/2560 ณ อาคาร President Tower สถานการศึกษาเนื่อง วิทยบริการ มหาวิทยาลัยนเรศวร กรุงเทพมหานคร เพื่อหารือและวางแผนการดำเนินงานในการประชุมสภาคณบดีในคราวถัดไป