โครงการ Gear Seed ตอนวิดวะขาเลาะ

 เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2560  สโมสรนิสิต ได้จัดโครงการ Gear Seed ตอนวิดวะขาเลา ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
1.กิจกรรมละลายพฤติกรรม 2.กิจกรรมสานสัมพันธ์็ครอบครัวใหม่ 3.กิจกรรมฟังบรรยายในหัวข้อ "ประวัติมหาวิทยาลัยนเรศวร และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 4.กิจกรรมฐานสาขา 5.พิธีบายศรีสู่ขวัญ  6.กิจกรรมผูกข้อมือรับน้องใหม่

1
2
Next