การประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างสภาวิศวกรและสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 สำนักงานสภาวิศวกร

 วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 15.30 น. รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์  แทนธานี ประธานสภาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40  เข้าร่วมประชุม คณะทำงานร่วมระหว่างสภาวิศวกรและสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 สำนักงานสภาวิศวกร