ภาพงานโครงการประเมินคุณภาพระดับคณะ ประจำปี 2559

 ในวันที่ 4 กันยายน 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการประเมินคุณภาพระดับคณะ ประจำปี 2559 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพพย์ แทนธานี กล่าวเปิดโครงการ