โครงการสัมมนาผู้นำนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2560

โครงการสัมมนาผู้นำนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2560 วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม EN 617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์