โครงการประชุมเชียร์ (กิจกรรมรวมนิสิตใหม่) ประจำปีการศึกษา 2560

 เมื่อวันที่ 13,15-17,21-24,28-31 สิงหาคม 2560 และวันที่ 1 กันยายน 2560  สโมสรินิสตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการประชุมเชียร์ (กิจกรรมรวมนิสิตใหม่) ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ดังนี้
1.เพื่อให้นิสิตใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้แสดงถึงความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ
2.เพื่อให้นิสิตใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รักษาประเพณีของคณะและฝึกวินัยให้กับตนเอง
3.เพื่อให้นิสิตใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รู้กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและของคณะ
4.เพื่อให้นิสิตใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีความสัมพันธ์ี่อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง
5.เพื่อให้นิสิตใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รู้จักเพลงเชียร์และเพลงต่างๆของคณะ
6.เพื่อหาผู้ที่เหมาะสมที่สุดในการเป็นตัวแทนของคณะในการประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย


1
2
3
Next