ทีมจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์คว้ารางวัลจากการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2560

 ขอแสดงความยินกับอาจารย์และนิสิตทีม On the MOVE จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ซึ่งมีสมาชิกคืออ.ลินดา  อินทราลักษณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์อ.ชวลิต  ดวงอุทา อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์อ.รัฐภูมิ วรานุสาสน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์นายปิยะรัชช์  ธรรมวัฒนกุล นิสิตปริญญาโทสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์นายสิทธิศักดิ์  ทิโน นิสิตปริญญาโทสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์กับผลงานนวัตกรรมเรื่อง "ชุดอุปกรณ์ออกกำลังกายระบบเสมือนจริงสำหรับผู้พิการวีลแชร์ (VR Exercise Kit for Wheelchair Users)" ที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 4 จากคุณดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองอธิบดีกรมพลศึกษา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพลศึกษาในการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2560 (Sport Science Innovative Contest 2017)  จัดโดย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ