ทีมจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์คว้ารางวัลจากการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2560

 ขอแสดงความยินกับอาจารย์และนิสิตทีม On the MOVE จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ซึ่งมีสมาชิกคือ



อ.ลินดา  อินทราลักษณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์



อ.ชวลิต  ดวงอุทา อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์



อ.รัฐภูมิ วรานุสาสน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์



นายปิยะรัชช์  ธรรมวัฒนกุล นิสิตปริญญาโทสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์



นายสิทธิศักดิ์  ทิโน นิสิตปริญญาโทสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์



กับผลงานนวัตกรรมเรื่อง "ชุดอุปกรณ์ออกกำลังกายระบบเสมือนจริงสำหรับผู้พิการวีลแชร์ (VR Exercise Kit for Wheelchair Users)" 



ที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 4 จากคุณดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองอธิบดีกรมพลศึกษา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพลศึกษา



ในการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2560 (Sport Science Innovative Contest 2017)  



จัดโดย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ