รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร. ศศิมา เจริญกิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยแขกจากต่างประเทศ Universitas Pembangunan Jaya, Indonesia เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ และงานวิจัยร่วมกัน

วันที่  12 กันยายน 2560  รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.กรกฎ นุสิทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา ให้การต้อนรับ ผศ.ดร. ศศิมา เจริญกิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  พร้อมด้วยแขกจากต่างประเทศ  Universitas Pembangunan Jaya, Indonesia   เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ และงานวิจัยร่วมกัน