เข้าร่วมพบปะหารือระหว่างนักวิจัย กับ ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและมุ่งเป้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) วันที่ 20/09/2560


ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและมุ่งเป้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ชี้แจงข้อสงสัยในการจัดทำข้อเสนองบประมาณการวิจัย บูรณาการและนวัตกรรม ปี 2562 และเข้ารับฟังการรายงานผลความก้าวหน้า โครงการการศึกษาผลกระทบด้านโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ และเขตแดนในการปรับปรุงร่องแม่น้ำโขงช่วงเขตแดนไทย-ลาว เพื่อรองรับเรือขนาด 500 ตันกรอส ณ ห้องประชุมวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวโหลดเอกสาร คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่