ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมและ อาจารย์ ผศ.ดร. สุวิทย์ กิระวิทยา ที่ได้รับรางวัลใน งานดิจิทัลไทยแลนด์บิกแบงค์ 2017

 ขอแสดงความยินดีกับนายรังสิมันต์ กุลเพชรจิระ นักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้าน IoT ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานงานดิจิทัลไทยแลนด์บิกแบงค์ 2017 (Digital Thailand Big Bang 2017) ที่จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2560 โดยนายรังสิมันต์ กุลเพชรจิระ เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย มีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผศ.ดร. สุวิทย์ กิระวิทยา อาจารย์สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ไม่มีข้อมูล