โครงการพี่ติวน้อง Calculus I และ Physics I (Midterm)

 เมื่อวันที่ 13-14 และวันที่ 18-21 กันยายน 2560 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์   ชมรมวิชาการ  ได้จัดโครงการพี่ติวน้องให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 เพื่อติววิชา Calculus I และ Physics I ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 เพื่อให้ผลการเรียนของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการดีขึ้น