วันที่ 18-20 ตุลาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดอบรมความร่วมมือร่วมกับศูนย์ป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) ณ ห้องประชุม EN617 อาคารเรียนรวมวิศวกรรมศาสตร์

   ในวันที่ 18-20 ตุลาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดอบรมความร่วมมือร่วมกับศูนย์ป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย Asian Disaster Preparedness Center (ADPC)  ณ ห้องประชุม EN617 อาคารเรียนรวมวิศวกรรมศาสตร์
  โดยมีคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และนิสิตสาขาภูมิศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมอบรม