คณะวิศวกรรมศาสตร์หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Dr.Rajgopal Sashti

คณะวิศวกรรมศาสตร์หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Dr.Rajgopal Sashti Fulbright Specialist/Expert from Georgia Institute of Technology,the U.S. ในวันที่  19 ตุลาคม  2560  เวลา 10.00 น. ณ  ห้องประชุม CE 419  อาคารวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์