การประชุมคณะทำงานร่าง มคอ.1 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์แทนธานี ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยสมัยที่ 40 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานร่าง มคอ.1 เพื่อหารือ แนวทาง ในการทบทวนมาตรฐาน คุณวุฒิสาขา/ สาขาวิชา และการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา/ สาขาวิชาขึ้นใหม่ ซึ่งการประชุมดังกล่าว ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา