โครงการ 5 ส

 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560  สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดทำโครงการ 5 ส   เพื่อทำความสะอาดบริเวณโดยรอบของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1
2
Next