โครงการลอยกระทง

 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560  สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้เข้าร่วมจัดโครงการลอยกระทง กับทางมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ สระน้ำ NU Dorm  โดยได้ร่วมแข่งขันประดิษฐ์กระทงเล็ก  และเข้าร่วมประกวดนางนพมาศในโครงการฯ ดังกล่าว