โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นิสิต

 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560  งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นิสิต   โดยมีชมรมต่างๆ ในคณะ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อเข้าฟังการบรรยายในช่วงเช้า และฝึกปฎิบัติในช่วงบ่าย เพื่อนำความรู้ต่างๆ ไปเขียนแผนรักษาความปลอดภัยหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นภายในค่าย/โครงการของชมรม

1
2
3
4
Next