โครงการครอบครูพระวิษณุกรรม

 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560   สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดโครงการครอบครูพระวิษณุกรรม  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  สืบสานประเพณีการไหว้ครูและครอบครูพระวิษณุกรรม ให้นิสิตใหม่ตระหนักถึงความสำคัญของครูอาจารย์  เพื่อให้นิสิตปัจจุบันได้พบปะ พูดคุยกับศิษย์เก่า อีกทั้งให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้แสดงสปิริตเชียร์ของรุ่นตนเอง 

1
2
Next