การลงนามความร่วมมือ ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)