การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และดิจิทัล ครั้งที่ 3

     การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และดิจิทัล ครั้งที่ 3  Knowledge & Digital Society National Conference 2017 (KDS2017)
     ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวมวิศวกรรมศาสตร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และดิจิทัล ครั้งที่ 3 ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก 4 สถาบัน ได้แก่ 
    1. คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
    2. คณะศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    3. คณะดิจิทัลมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
    4. คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ โดยมีหัวข้อในการนำเสนอ ดังนี้
    หัวข้อที่ 1 การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
    หัวข้อที่ 2 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Software Engineering & Computer Engineering)
    หัวข้อที่ 3 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
    หัวข้อที่ 4 ดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content)

1
2
Next