โครงการ Triple T Junior Camp ครั้งที่ 18

 เมื่อวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2560  ชมรมวิชาการ  สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดโครงการ Triple T Junior Camp ครั้งที่ 18  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
                        1.เพื่อจัดการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิศวกรรม
                        2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ทางวิศวกรรมรวมถึงพื้นฐานต่างๆ
                        3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมากขึ้น
ภายใต้แนวคิด  Trick  Talk Target ( Trick = เคล็ดลับการเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์  และการใช้ชีิวิตในมหาวิทยาลัย Talk = แนะแนวสาขาวิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   Target  = เป้าหมายความใฝ่ฝัน มุ่งมั่น จุดประกายการเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)  
ไม่มีข้อมูล