สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมจัดโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ในงานประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2560 สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้เข้าร่วมจัดโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ในงานประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย และวิชาการของ NURRI