สัมมนา ในหัวข้อ 'วิวัฒนาการของรถไฟไทยและกรณีศึกษาการปฏิรูปหน่วยงานรถไฟในต่างประเทศ'

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 NU-RRI จัดสัมมนา ในหัวข้อ 'วิวัฒนาการของรถไฟไทยและกรณีศึกษาการปฏิรูปหน่วยงานรถไฟในต่างประเทศ' โดยมีวิทยากร คือ อาจารย์นคร จันทศร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อดีตรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และเป็นผู้ประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในงานด้านวิศวกรรมการรถไฟมาเป็นระยะเวลานาน กล่าวถึงความจริงอีกด้านของงานระบบรางไทยนอกจากการต้องปรับองค์กรคือ การสร้างความ fair ของ กติกาควบคู่กันไปด้วย กล่าวคือ รัฐต้องมีการอุดหนุนการขนส่งในทุก mode อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อการแข่งกันได้ ไม่ใช่เพียงงบลงทุนเท่านั้นหมายความรวมถึง การบำรุงรักษาด้วย ยิ่งไปกว่านั้นการให้แต้มต่อสำหรับระบบขนส่งสาธารณะก็มีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง