ประชุมคณะทำงานความร่วมมือระบบรางไทย-เกาหลีใต้

สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง (NURRI) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานความร่วมมือระบบรางไทย-เกาหลีใต้ กับ รมว. คมนาคม และคณะฯ ในฐานะกรรมการและผู้ประสานงานความร่วมมือ ณ เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ พ.ศ. 2560
ไม่มีข้อมูล