การจัดประชุมเครื่อข่ายและประชาสัมพันธ์โครงการ Social Innovation Driving unit ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน

การจัดประชุมเครื่อข่ายและประชาสัมพันธ์โครงการ Social Innovation Driving unit ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 8.30-15.00 น. ณ ห้อง slope 4 ชั้น 7 อาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน 
ไม่มีข้อมูล