ประมวลภาพกิจกรรม วิศวกร วิศวธรรม ม.ค. 2561

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ร่วมกับสโมสรนิสิต ได้จัดโครงการวิศวกร วิศวธรรม (Smart Engineer) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจากท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้เป็นประธานในการเปิดงานโครงการวิศวกร วิศวธรรมซึ่งในการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความเมตตา จากพระวิทยากรพระคำพล คมภีรญาณเมธี ได้บรรยาย “ธรรมะกับการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข” และดร.สุทธิพงษ์ ทรงประวัติ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บรรยายในหัวข้อ “ความกตัญญูต่อ บิดา มารดา ครู อาจารย์”อีกทั้งทางชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ความรู้กับน้องๆ ในเรื่องการคัดแยกขยะด้วยมือเรา และทางสโมสรนิสิตได้จัดกิจกรรมระดมความคิด จริยธรรม – คุณธรรม ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้ใช้หลักธรรมะมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและการเรียน อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องทำให้เกิดความรักความสามัคคี

1
2
Next