การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Railway Infrastructures Modernization

 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 NURRI ร่วมดำเนินการจัดการบรรยายพิเศษใน หัวข้อ 'Railway Infrastructures Modernization' ของผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเกาหลีใต้ เนเธอร์แลนด์ และ ดร.ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ จัดโดย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ (มศว.) และ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหัวข้อที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้าฟังและนำไปต่อยอดได้ โดยเริ่ม Dr. Tae-Wook Kim จาก Novel Railway Technology ที่ KRRI แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและพลังของงานวิจัย ที่ปัจจุบัน KRRI สามารถสร้างมูลค่าจากงานวิจัยได้ถึง 14.9 พันล้านเหรียญ US ด้วยต้นทุนซึ่งเป็นงบประมาณวิจัยเพียง 1.2 พันล้านเหรียญเท่านั้น และในช่วงสรุปตอนท้าย Dr. Daniel Kim ได้กล่าวว่าหากเราอยากเป็นอย่างเขา ควรทำ 3 ข้อคือ 1) ภาครัฐต้องเอาจริงและกำหนดทิศทางพร้อมการสนับสนุนทีชัดเจน 2) เร่งพัฒนาคนให้มีความรู้  3) การพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยที่ทันสมัย ท่านที่ 2 Prof. Zilli Li จาก TU-Delft บรรยายถึงการพัฒนาจากงานวิจัยขั้นพื้นฐานจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานออกสู่อุตสาหกรรม ความเชี่ยวชาญด้าน Wheel-rail Contact และ Fracture Mechanic นำไปสู่การพัฒนา Axle Box Acceleration Monitoring System ที่สามารถตรวจวัดค่าการสั่นสะเทือน เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและจำแนกชนิดของความเสียหาย จนถึงการวิเคราะห์ KPI ในการซ่อมบำรุง ท่านที่ 3 Dr.Seonkeun Heang เรื่อง Noise and Vibration Control สำหรับข้อมูลการทำ Prediction Model for Vibration ปัจจุบันยังไม่มีโมเดลที่ดีพอ แต่สำหรับ Noise เกาหลีใต้ได้พัฒนาโมเดลที่สามารถตอบได้ทันทีตั้งแต่ออกแบบว่าบริเวณไหนจะเกิด Noise เท่าไหร่ และควรใช้วิธีอะไรในการ Protect สุดท้ายคือ ดร.ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ ที่นำเสนอผลการวิเคราะห์สะพานรถไฟความเร็วสูงที่แสดงให้เห็นว่า ผลตอบสนองของสะพานต่อความเร็วและชนิดของรถไฟ จะมีค่าต่างกัน และความยาวช่วงที่เหมาะสมของสะพานควรจะเป็นเท่าไหร่สำหรับสะพานชนิดต่างๆ รวมถึงค่า Critical Speed ที่จะทำให้สะพานเกิด Resonance NURRI ยินดีอย่างมากที่จะได้ร่วมงานกัน เวทีนี้เปิดแล้ว อย่างน้อยให้พวกเขารู้ว่า เราก็มีตัวตนและพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า เช่นเดียวกัน