การจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Recent Developments in Railway Technology and Railway Standardization”

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์  2561 สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง (NURRI) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Recent Developments in Railway Technology and Railway Standardization” และสัมมนาด้านความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานภายในประเทศไทยร่วมกับ Heriot-Watt University (HWU), United Kingdom โดยประธานเปิดงาน คือ ดร.ธเนศ วีระศิริ และมีวิทยากรบรรยายหลัก คือ 

      - Prof.Joao Pombo  จาก Heriot-Watt University (HWU)  บรรยายในหัวข้อ  “Recent Developments of HSR Technology and Rail-Vehicle-Infrastructure interaction”

      - ผศ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา  จากสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง (NURRI) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร บรรยายในหัวข้อ “Challenges and Opportunities in ASEAN Rail Standardization and Thailand Rail Standardization Plan”

      - ดร.ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ  จากสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง (NURRI) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร บรรยายในหัวข้อ “Application of Bridge-Train-Track Interaction Analysis with FEM Method: A case study of Thailand Northern line Highspeed Railway Bridges and Poramintra Steel Bridge”
 

และมีผู้ดำเนินรายการ คือ ผศ.ดร.อนันต์ชัย อยู่แก้ว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซอยวัดเทพลีลา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร และร่วมออกเดินทางพร้อมคณะผู้เข้าร่วมและวิทยากร ร่วมศึกษาดูงานที่รถไฟฟ้า Airport Rail link ณ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด สถานนีซ่อมบำรุง มักกะสัน