ขอแสดงความยินดีกับทีมจากมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 ในประเภทนักเรียน จากการแข่งขันการประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (The Seventeenth Youth's Electronics Circuit Contest 2018: YECC 2018) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ที่จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ในระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561

       ขอแสดงความยินดีกับทีมจากมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 ในประเภทนักเรียน จากการแข่งขันการประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (The Seventeenth Youth's Electronics Circuit Contest 2018: YECC 2018) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ที่จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ในระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 โดยทีมจากมหาวิทยาลัยนเรศวรมีสมาชิกคือ นางสาวกรชนก บุญยืน และ เด็กหญิงฐิติรัตน์ รักพ่วง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี และ มีอาจารย์ที่ปรึกษาคือรองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ กิระวิทยา อาจารย์สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

       สำหรับการแข่งขัน YECC นี้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมต้นที่เข้าร่วมแข่งขัน จะถูกคัดเลือกจากนักเรียนที่ผ่านการเข้าค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (Electronics Camp: eCamp) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดย มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นศูนย์การจัดค่ายในเขตภาคเหนือที่ครอบคลุมโรงเรียนในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย และ เพชรบูรณ์  ในการจัดค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากนิสิตในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ ครูช่างและคณาจารย์ในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 
ไม่มีข้อมูล