โครงการประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวอาจารย์ จัดโดยสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

           คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวอาจารย์ จัดโดยสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 12.30 น. ณ โถงอาคารวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

1
2
Next