โครงการพี่ติวน้อง Static และ Physic II (midterm)

 เมื่อวันที่ 5-8 , 12 กุมภาพันธ์  2561  ชมรมวิชาการ ได้จัดติวรายวิชา Static และ Physic II (midterm) ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1