โครงการอบรมการดับเพลิงและการขับขี่ปลอดภัย

 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561  งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดโครงการอบรมการดับเพลิงและขับขี่ปลอดภัย ให้กับผู้นำนิสิต และนิสิตที่สนใจ โดยมีหัวข้อ การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น พร้อมสาธิต และหัวข้อเกี่ยวกับกฎจราจรและการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง พร้อมสาธิต