การประชุมเพื่อต้อนรับคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประชุมความร่วมมือระหว่างสถาบัน

การประชุมเพื่อต้อนรับคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประชุมความร่วมมือระหว่างสถาบัน วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง CE230 อาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์