โครงการรดน้ำดำหัวในวันปีใหม่ไทย

 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561  สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการรดน้ำดำหัวในวันปีใหม่  เพื่อสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวในวันปีใหม่ไทย ซึ่งเป็นประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม   และเพื่อให้นิสิตคณะวิศวกรรฒศาสตร์ได้รดน้ำ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่นิสิตและคณาจารย์ในคณะ อีกทั้ง ยังมีกิจกรรมซุ้่มขายอาหาร ขายเสื้อผ้าของนิสิต  กิจกรรมรำวง 

1
2
3
Next