โครงการ Entaneer Sports Weeks

เมื่อวันที่ 24-29 มีนาคม 2561 และวันที่ 1 - 4 เมษายน 2561  สโมสรนิสิตได้จัดโครงการ Entaneer Sports Weeks ขึ้น ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัย และอาคารอเนกประสงค์   เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้ออกกำลังกายด้วยการแข่งขันกีฬา  อีกทั้งเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  โดยมีการแข่งขัน 8 ชนิดกีฬา  โดยวันสุดท้าย เป็นกิจกรรมคอนเสิร์ตปิดโครงการฯ 

1
2
Next