ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะ การปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 3 วาระที่ 2 ในการประชุมครั้งที่ 2/2560

ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์) การปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 3 วาระที่ 2 ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม EN617 อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์