คณะทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เข้ารับฟังการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเสื้อเกราะกันกระสุน

คณะทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เข้ารับฟังการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเสื้อเกราะกันกระสุน ของนักวิจัยสาขาวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุม CE230 อาคารเรียนรวมวิศวกรรมโยธา วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561