สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยสมัยที่ 40 ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิจัยทางถนนและระบบราง ณ ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 7 -13 พฤษภาคม 2561

ระหว่างวันที่ 7 -13 พฤษภาคม 2561 สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 จัดโครงการศึกษาดูงานวิจัย และนวัตกรรมการทางและระบบราง ณ ประเทศฝรั่งเศส โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี คณะกรรมการบริหารสภาคณบดี พร้อมทั้งสมาชิกสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40  อันประกอบด้วยสมาชิกจากมหาวิทยาลัยของรัฐ/มหาวิทยาลัยในกำกับฯ มหาวิทยาลัยเอกชน และภาคเอกชนที่มีข้อตกลงในความร่วมมือด้านการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิศวกรรมการทางและระบบราง ร่วมเดินทางสู่ประเทศฝรั่งเศส