ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้คว้ารางวัลในการประกวด ROBOT DESIGN CONTEST ครั้งที่ 11 ภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2561

      เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2561  ที่ผ่านมาในการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (Robot Design Contest 2018, RDC 2018) ภาคเหนือ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมการประกวด ROBOT DESIGN CONTEST ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 (RDC 2018 เขตภาคเหนือ) ณ ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
โดยมีรายนามนิสิตที่เข้าร่วมการแข่งขัน และ รางวัลที่ได้รับ มีดังนี้

1. นายปัณณวัฒน์ ทะนันไชย นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า     รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2*

2. นายจักรกฤษณ์ บุญกลม นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

* รางวัลจากการแข่งขันนี้เป็นรางวัลประเภททีม โดยแต่ละทีมมีสมาชิก 6 คน ซึ่งเป็นนิสิตจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม http://eng.cmu.ac.th/site/?p=17964 ผู้ประสานงาน/ผู้ให้ข้อมูล: รศ.ดร.สุวิทย์ กิระวิทยา