การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 (ECTI-CARD 2018)

การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 
ECTI-CARD 2018


หลักการและเหตุผล
     ศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์เป็นศาสตร์ที่สามารถถูกนำมาใช้ในการพัฒนานวัตกรรมต่างๆเพื่อใช้ในการช่วยให้การดำเนินชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจในด้านต่างๆได้ การเปิดเวทีเพื่อให้นักวิจัย นักศึกษา รวมทั้งผู้สนใจทางด้านนี้และสาขาที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง น่าจะทำให้นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ เพื่อทำให้งานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตและงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมทางด้านนี้ จึงได้ร่วมกับ สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย (หรือ ECTI Association Thailand) จัดงานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2018 ครั้งที่ 10 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0” ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 26 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีจุดมุ่งหมายหลักของการจัดงานเพื่อรวบรวบผลงานวิจัย งานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการพัฒนาเชิงประยุกต์ รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย ผู้พัฒนา ผู้ใช้งาน และหน่วยงานต่างๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน อีกทั้งสามารถนำผลงานที่ตีพิมพ์ไปพัฒนาต่อยอดในระดับท้องถิ่น ระดับสากล และพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งบทความที่ส่งมานั้นจะได้รับการพิจารณาคุณภาพและความสมบูรณ์ของงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ บทความที่ได้รับการคัดเลือกและได้นำเสนอในที่ประชุม ECTI-CARD 2018 จะได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง ECTI-CARD (ECTI-CARD Poceedings) ซึ่งสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลของสมาคม ECTI
     สำหรับโครงการ (ตามแผนปฏิบัติการ)นี้ จะเป็นการสนับสนุนการดำเนินการในการจัดงานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2018 ซึ่งจะเน้นในส่วนของการเข้าร่วมของคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตในภาควิชาฯในการจัดการประชุมเพื่อให้มีประสบการณ์ในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ นอกจากนั้นเป็นการกระตุ้นให้คณาจารย์และนิสิตเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมโดยอาศัยศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้อง           

วัตถุประสงค์

1) เพื่อสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

2) เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต ได้มีประสบการณ์ในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://ecticard2018.ecticard.org/content/