การประชุมข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยีเครือข่ายทางการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับกระทรวงกลาโหม

      ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนาเงารังสี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร  ร่วมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์แทนธานี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทบยาลัยนเรศวร กล่าวต้อนรับตัวแทนจากกระทรวงกลาโหม ในการประชุมข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายทางการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับกระทรวงกลาโหม ณ ห้องประชุม EN617 อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร