โครงการปฐมนิเทศลูกพระวิษณุกรรมและประชุมผู้ปกครองคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รุ่นที่ 25) ประจำปีการศึกษา 2561

        วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการปฐมนิเทศลูกพระวิษณุกรรมและประชุมผู้ปกครองคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รุ่นที่ 25) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีท่าคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี พร้อมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวให้โอวาท แก่นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1
        ในวันเดียวกัน ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ EN617 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

1
2
Next