ภาพโครงการอบรมการออกแบบและผลิตสิ่งเพิ่มพูนสภาพแวดล้อมสำหรับสัตว์ทดลองจากเส้นใยธรรมชาติ